Chorus:
Lead : Bazali lilomlandu.
All : Lilomlandu wokufundisa abantwana ukholo,
Lead : Bafundiswe
All : Bafundiswe ikhathekhizima lokholo
Tenor: Lwebandla
All: Lwesikhatholika.
Tenor: Khatholika
All: Baphathe izikhali zomkhuleko
Bass: Ibhayibhili
All: Irosaliya
Bass: lezinye
All: Izindlela zomkhuleko ebandleni Lethu.

Verses:
1. UJesu uthi lowo okhubekisa omunye walaba
abancane, kungangcono agaxwe ilitshe entanyeni yakhe
aphoselw’ olwandle, akuphele ukuhlukuluzwa kwabantwana.

2. Bandla ayihlome,uSathane uhlasel’ ibandla.
Bamukile abantwana bethu bedukiswa ngabaprofethi bamanga,
abatshumayel’ imali,lokukhonza uSathane.

3. Asivikeleni abantwabethu ngemfundiso yebandla.
Xwayani abaprofethi bamanga,abambethe okwezimvu,
bezimpisi eziphangayo. Kutsho iNkosi.

4. Basakhulayo bebandla philani impilo yomkhuleko, xwayan’ utshwala
lezidakamizwa lokuziphatha butshapha.
Ngoba yin’ ithemba lebandla lethu.

by Fr. Alex S Ndlovu

DOWNLOAD MP3 8.3 MB